Team

Profilbild Nataliya Mitreva

Nataliya Fiedler

Architektin

E-Mail
nataliya.fiedler@uranusberlin.com

Telefon
+49 30 22 18 46 32 – 7

Kübra Ergovan Profilbild

Kübra Yildirim

Architektin

E-Mail
kubra.erguvan@uranusberlin.com

Telefon
+49 30 22 18 46 32 – 2

Jan Laursen Profilbild

Jan C. Laursen

Architekt

E-Mail
laursen@uranusberlin.com

Telefon
+49 30 22 18 46 32 – 5

Arta Salihu Zeka

Arta Salihu Zeka

Architektin

E-Mail
salihu@uranusberlin.com

Telefon
+49 30 22 18 46 32 – 1

Marwa Ahmad

Architektin

Alireza Eslamian

Architekt

E-Mail
architekt@uranusberlin.com

Telefon
+49 30 22 18 46 32 – 6

Jan Schneider

Schneider Autark Energie Photovoltaiksysteme

E-Mail
jan.schneider@sae-schneider.de

Telefon
+49 30 20 96 74 12 – 5